రామాయణం కాలంలో విద్య
19 Oct 2022

మన వేదాలను, ఉపనిషత్తులను తరిచి చూస్తే నేటి ఆధునికయుగంలో కన్పించే అనేకానేక శాస్త్రవిజ్ఞాన విశేషాలు మనకు కన్పిస్తాయి. వీటి గురించి నేడు మనకు అంటే సామాన్య ప్రజానీకానికి తెలిసింది అణుమాత్రమే. మన పురాణాలు మనకేమిచ్చాయి అనే చచ్చు ప్రశ్నొకటి అడగటం నేడు మనం అలవాటు చేసుకున్నాం. ఆ విషయాలను గ్రహించడానికి మనకు ఆయా పురాణాలు చదవే నైపుణ్యమేది? ..

19 Oct 2022

మూలకథ రచన: ఆస్కర్ వైల్డ్ నగరంలోని ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఒక స్థూపం మీద ఆనందాలు చిమ్ముతున్న ఒక రాజకుమారుని విగ్రహం ఉంది. ఒళ్లంత బంగారంతో పోత పోయబడి, మెరుపులు వెదజలుతున్నరెండు నీలమణులు పొదిగిన కళ్లతో, ఒరలో ఒక పెద్ద పగడం తాపిన ఖడ్గంతో నాలుగుదిశలా ఆ రాకుమారుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. అందరూ అతనిని ‘సంబరాల రాకుమారుడ’ని (హ్యాపీ ప్రిన్స్) పిలుస్తార..