కృష్ణశతకం -4

కృష్ణశతకం -4
కృష్ణశతకం -4

దండమయా విశ్వంభర
దండమయా, పుండరీకదళనేత్ర హరీ
దండమయా, కరుణానిధి
దండమయా, నీకు నెపుడు దండము కృష్ణా

భావం: విశ్వాన్ని ధరించిన విశ్వాకారా, తెల్లని కలువ రేకుల వంటి కన్నులు కలిగిన వాడా, కరుణా సముద్రుడా, నీకెప్పుడు శతకోని నమస్కారములు కృష్ణా.